E1422 - Acetilirani diškrobni adipat

Dodaci hrani

Grupa: E1000–E1599 (dodatni aditivi)
Umjetni zgušnjivač, stabilizator i masa za punjenje. Proizvodi se kemijskom sintezom iz acetiliranoga škroba i adipinske kiseline. Može se proizvesti od genetički modificiranih sirovina, ali procjena učinaka tako dobivenoga acetiliranoga diškrobnog adipata nije dovršena. Vidi E1420. Smatra se bezopasnim.